Ziņas

 • ES vienojas par jauniem noteikumiem, lai nodrošinātu, ka tiek sodīti noziedznieki, kas nodarbojas ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju

  Rīga, 7.jūn., LETA. Eiropas Savienības (ES) Padome pastāvīgo pārstāvju līmenī ceturtdien apstiprinājusi starp prezidentvalsti Bulgāriju un Eiropas Parlamentu (EP) panākto vienošanos par jauniem noteikumiem par krimināltiesību izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanai.

  Jaunās direktīvas mērķis ir kavēt un bloķēt noziedznieku piekļuvi finanšu resursiem, tostarp tiem, kas tiek izmantoti teroristu darbībās.

  Viens no jauno noteikumu galvenajiem mērķiem ir noteikt noteikumu minimumu attiecībā uz noziedzīgu nodarījumu definīciju un sankcijām saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju. Mērķis ir arī novērst šķēršļus tiesu iestāžu un policijas pārrobežu sadarbībai, nosakot kopīgus noteikumus, lai uzlabotu izmeklēšanu attiecībā uz pārkāpumiem saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju.

  ES noteikumu saskaņošana ar starptautiskajām saistībām, it īpaši tām, kas izriet no Eiropas Padomes Konvencijas par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu, kā arī šo līdzekļu meklēšanu, izņemšanu un konfiskāciju ("Varšavas Konvencija") un attiecīgajiem Finanšu darbības darba grupas (FATF) ieteikumiem arī ir viens no jauno noteikumu galvenajiem mērķiem.

  Galīgajā kompromisā, kas panākts starp iestādēm, ir noteikts, ka nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana būs sodāma, par maksimālo soda termiņu nosakot ieslodzījumu uz četriem gadiem. Tāpat noteikts, ka līdz ar apcietinājumu tiesneši var noteikt papildu sodus un pasākumus, piemēram, īslaicīgi vai pastāvīgi atņemt tiesības uz valsts finansējumu un uzlikt naudas sodus.

  Gadījumus, kas saistīti ar noziedzīgu organizāciju, vai pārkāpumus, kas izdarīti, veicot konkrētas profesionālas darbības, uzskatīs par notikušiem atbildību pastiprinošos apstākļos. Dalībvalstis šādus atbildību pastiprinošus apstākļus var arī noteikt, pamatojoties uz īpašuma vērtību vai to nelikumīgi iegūto līdzekļu summu, kura tiek legalizēta, vai pārkāpuma veidu, piemēram, korupcija, seksuāla izmantošana un narkotisko vielu nelikumīga tirdzniecība.

  Tāpat noteikts, ka juridiskas personas arī tiks sauktas pie atbildības par konkrētām nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām un tām var piemērot virkni sankciju, piemēram, atņemt tiesības uz valsts finansējumu, pakļaut tiesas uzraudzībai un veikt likvidāciju ar tiesas rīkojumu.

  Kompromisā arī ir ietverti skaidrāki noteikumi par to, kā noteikt, kurai dalībvalstij ir jurisdikcija, un par sadarbību starp dalībvalstīm, uz kurām attiecas pārrobežu gadījumi, kā arī vajadzība iesaistīt "Eurojust".

  "Lai veiktu teroristu vai citas noziedzīgas darbības, ir vajadzīga nauda. Nodrošinot to, ka nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbības tiek sodītas un ka ES mēroga tiesu iestāžu un policijas pārrobežu sadarbība ir pēc iespējas efektīvāka, varēs palīdzēt samazināt naudas plūsmu, kas nokļūst noziedznieku kabatās. Šie jaunie noteikumi ir vēl viens svarīgs elements ES vispārējā plānā iegrožot noziedzniekiem pieejamās naudas plūsmu," norāda Bulgārijas tieslietu ministre Cecka Cačeva.

  Tagad pirms galīgās oficiālās pieņemšanas Padomē un EP tekstu izskatīs juristi lingvisti. Pēc tam dalībvalstīm būs dots līdz 24 mēnešiem ilgs laiks, lai jaunos noteikumus transponētu savos tiesību aktos.

  © Šī materiāla tekstu jebkādā veidā un apjomā pārpublicējot vai citādi izmantojot masu saziņas līdzekļos vai interneta vietnēs, obligāti jāpievieno atsauce uz aģentūru LETA.